Storing melden

Onderhoudsabonnement

Van Leeuwen Service Logo

Storing melden

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

06 - 54724111

Van Leeuwen Service

Wij ontzorgen u bij het onderhoud van uw CV installatie d.m.v. een aantrekkelijk abonnement. Klik op de knop hieronder om aan te vragen

Vul onderstaand formulier in

Bij het onderhoudsabonnement van uw CV-ketel krijgt u Standaard PLUS ALL-IN
Jaarlijks onderhoud
24 uurs storingsdienst
Geen kosten van uurloon bij storing -
Geen kosten van voorrijden bij storing -
Geen kosten van materiaal --

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Administratiekosten,afmelden volgens gasketelwet en verplichte CO-certificering BRL6000-25 worden apart in rekening gebracht.
Onder het C.V. abonnement vallende diensten zijn:
Het 1 keer per jaar uitvoeren van een onderhoud / inspectiebeurt.
Tijdens het onderhoud zonodig bijvullen/ontluchten.
Het verhelpen van storingen in het toestel, u betaald geen voorrijdkosten of arbeidsloon bij All-IN.
Het verhelpen van storingen binnen 24 uur na melding. Storingen welke voor 13.00 uur bij ons gemeld
zijn, worden zover als mogelijk nog dezelfde dag/avond opgelost.

Niet onder het abonnement vallende diensten zijn:
Storingen die zijn ontstaan door derden, blikseminslag, bevriezing, kalkafzetting, verstoppingen of
het niet tijdig bijvullen en/of ontluchten.
Het vervangen van het complete toestel, c.v.-en sanitairwarmtewisselaar.
Reparaties aan installatiedelen buiten het toestel.
Tussentijds bijvullen, u wordt geacht zelf bij te vullen.
Als het toestel of delen daarvan niet goed bereikbaar zijn door externe omstandigheden.

Ingangsdatum/looptijd:
Het abonnement gaat in direct na de eerste onderhoudsbeurt en geldt voor 1 jaar, omstreeks dezelfde
periode in ieder volgend jaar ontvang u een kaart en vragen wij u om contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.
All-in abonnement maximaal tot 10 jaar oude cv-ketel daarna wordt deze omgezet naar een PLUS-abonnement.
De overeenkomst wordt behouders opzegging stilzwijgend verlengd.

Algemene Voorwaarden

Check hier de: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor onderhouds- en serviceabonnementen voor cv-toestellen.

Artikel 1 – Definities

 1. opdrachtgever: opdrachtgever, natuurlijk persoon, consument of handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. installateur: de onderneming, (Van Leeuwen Service).
 3. onderhoudsabonnement: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het verrichten van onderhoud tijdens de contractperiode.
 4. onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan het cv-toestel, die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan, volgens de bij dit abonnement behorende richtlijnen.
 5. serviceabonnement: een onderhoudsabonnement met een aantal overeengekomen storingsbeurten tijdens de contractperiode.
 6. storingsbeurt: het gedurende maximaal 1 werkuur ter plaatse verrichten van werkzaamheden gericht op het opheffen van één- en dezelfde storing.
 7. storing: een gebrek aan (een onderdeel van ) het cv.toestel, als gevolg daarvan adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden.

Artikel 2 – De prijs

 1. De overeengekomen-prijs is inclusief voorrijkosten en arbeidsloon, indien gekozen voor all-in contract bij storing maximaal 1 uur inclusief materiaal toestel mag niet ouder zijn dan 7 jaar.
 2. De prijs kan voor een nieuwe contractperiode worden gewijzigd.

Artikel 3 – Algemene verplichtingen van de installateur

 1. Van Leeuwen Service is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit te voeren. Hij neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht.
 2. Van Leeuwen Service stelt de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken aan het cv- toestel.
 3. Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt de installateur een algemene bedieningshandleiding van het cv-toestel.
 4. Van Leeuwen Service informeert de opdrachtgever tijdig over wijzigingen van zijn adres, naam en telefoonnummer.

Artikel 4 – Verplichtingen van de installateur bij onderhoud.

 1. Van Leeuwen Service informeert door middel van een onderhoudskaart wanneer er onderhoud moet worden verricht. In onderling overleg tussen partijen wordt dan een afspraak gemaakt.
 2. Bericht van verhindering dient uiterlijk 24 uur voor de dag en tijdstip genoemd in lid 1 plaatsvinden.
 3. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Van Leeuwen Service, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien Van Leeuwen Service niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, laat hij schriftelijk bericht achter waarin hij wijst op de consequentie van artikel 6 lid 3.

Artikel 5 – Verplichtingen van de installateur bij storingen.

 1. Van Leeuwen Service voert storingsbeurten uitsluitend uit op verzoek van opdrachtgever.
 2. Van Leeuwen Service voert een storingsbeurt uit binnen 24 uur na een storingsmelding, tenzij het spoedeisend karakter ontbreekt.
 3. Van Leeuwen Service verhelpt storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met de opdrachtgever zo spoedig mogelijk.
 4. Van Leeuwen Service informeert de opdrachtgever indien een storingsbeurt naar verwachting langer dan één werkuur zal duren.
 5. Indien een storingsbeurt niet leidt tot het opheffen van de storing, doet Van Leeuwen Service onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan de opdrachtgever.
 6. De storingsbeurt wordt geacht te zijn verricht indien Van Leeuwen Service na een gemaakte afspraak niet in staat wordt gesteld de storingsbeurt uit te voeren.
 7. Storing ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadigingen, dan wel onoordeelkundig bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan Van Leeuwen Service vallen buiten het serviceabonnement.

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever.

 1. Indien het cv-toestel niet of niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften, voorziet de opdrachtgever – voor zover niet anders is overeengekomen – in herstel van het gebrek.
 2. De opdrachtgever stelt Van Leeuwen Service in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie.
 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien Van Leeuwen Service meer dan eenmaal niet in staat is gesteld, de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 4. De benodige elektriciteit en het benodigde gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever geeft de op de cv-toestel betrekking hebbende documentatie, voor zover deze in zijn bezit is, op verzoek van Van Leeuwen Service ter inzage.
 6. De opdrachtgever informeert Van Leeuwen Service wanneer er aan het cv-toestel werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden.
 7. De opdrachtgever informeert Van Leeuwen Service tijdig doch in ieder geval één dag voor het uitvoeren van de werkzaamheden over wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/of de standplaats van het cv-toestel.
 8. De opdrachtgever informeert Van Leeuwen Service tijdig over wijzigingen van zijn adres en/of telefoonnummer.

Artikel 7 – Betalingen

 1. Betalingen dienen óf contant of d.m. van een éénmalige incasso te worden voldaan. Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen, is het abonnementsgeld opeisbaar ofwel op de eerste dag van de contractperiode, ofwel op de eerste dag van de maand voorafgaande aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.
 2. Van Leeuwen Service zal aan de opdrachtgever een rekening verstrekken ( indien overeengekomen) of zal een contantbon overhandigen tijdens de onderhoudswerkzaamheden.
 3. De opdrachtgever betaalt het abonnementsgeld binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening. Indien de opdracht niet tijdig betaalt, wordt hij na één betalingsherinnering, waarin hij wordt gewezen op zijn verzuim indien niet binnen 6 dagen na ontvangst van de rekening is betaald, – zonder verdere ingebrekestelling – geacht in gebreke te verkeren.
 4. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Van Leeuwen Service rente in rekening brengen, vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek.
 5. Van Leeuwen Service is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn van 6 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Niet nakoming verplichtingen.

 1. De opdrachtgever heeft op de eerste dag na afloop van de contractperiode recht op restitutie van vooraf betaalde abonnementsgelden, indien en voor zover Van Leeuwen Service na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling op die dag in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen uit het onderhoudsabonnement.
 2. Indien Van Leeuwen Service:
  • zijn verplichtingen op grond van artikel 5 lid 2 en 3 niet nakomt ;
  • of meer dan eenmaal achtereen;
  • zonder bericht van verhindering;
  • op het afgesproken tijdstip niet is verschenen;

  is hij aan de opdrachtgever 22,00 euro verschuldigd.

 3. Indien één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt alsmede bij surseance van betaling is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten.
 4. Indien één der partijen door oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, niet in staat is zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst na te komen, neemt hij daarvoor contact op met de andere partij.

Artikel 9 – Beëindiging van de overeenkomst.

 1. Een opdrachtgever kan de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen zolang Van Leeuwen Service nog geen prestaties heeft geleverd. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op restitutie van vooraf betaald abonnementsgeld.
 2. Bij verhuizing van de opdrachtgever dienen partijen met elkaar overleg te voeren over de afwikkeling van het service-abonnement.

Artikel 10 – Slotbepaling.

Het Nederlands Recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten.

Copyright © 2017 - Van Leeuwen Service Algemene voorwaarden
Van Leeuwen Service